paul-weaver-nwidmeqsnaq-unsplash
VEIEN skrev i forrige nummer om samtalekveldene om likekjønnet samliv, som nylig har funnet sted i Stavern, Porsgrunn og Kristiansand. (Illustrasjonsfoto: Unsplash).

– Læren står fast og samtalen fortsetter

Utvalget som skal utrede Frikirkens syn på samlivsspørsmål, er snart midtveis i sitt arbeid. Dialogutvalgets leder er optimistisk på utvalgets vegne.
– I vedtaksformuleringen fra Synoden står det at dialogarbeidet må skje på en slik måte at det ikke skal skapes tvil om Frikirkens vedtatte lære. Det forholder komiteen seg til, sier Fagermoen til VEIEN.

Utvalget som synodestyret har satt ned på oppdrag fra Synoden, er i gang med sitt arbeid. De skal komme med en helhetlig utredning om Frikirkens syn på samlivsspørsmål.   

– Vi har møttes fysisk tre ganger, og har planlagt to-tre fysiske møter til. Digitale møter søker vi i det lengste å unngå, sier utvalgsleder Tor Erling Fagermoen til magasinet VEIEN. 

Hva er det dialogutvalget gjør?

– Slik vi tolker mandatet, skal utvalget produsere to tekster, en såkalt helhetlig samlivsteologi og ett dialogskrift hvor ulike syn sammenstilles. Når det gjelder samlivsteologien har vi som utgangspunkt for vårt arbeid at dette ikke er en utredning på vei mot endret teologi i Frikirken, men en gjennomtenking av vår posisjon i møte med både Bibelens tekster og samtiden. Kort sagt kan vi si: Læren står fast - samtalen fortsetter. Dialogskriftet er ment å skulle klargjøre ulike posisjoner og begrunnelsen for disse. Det er ulike meninger i utvalget, og vi opplever at samtalene vi har gjøres på vegne av kirkesamfunnet som helhet. Bare ved å snakke grundig sammen kan vi forstå hverandres posisjon og motiver, slik at vi unngår å karikere hverandre.  

Tor Erling Fagermoen sier at han er optimistisk på utvalgets vegne.

– Ja, jeg synes arbeidet hittil lover godt for sluttresultatet.  

Du sier at «Læren står fast». Det kan være ulik oppfatning av ordet dialog, ser du derfor at noen undres over at konklusjonen er gitt før samtalen/dialogen har kommet godt i gang? 

– I vedtaksformuleringen fra Synoden står det at dialogarbeidet må skje på en slik måte at det ikke skal skapes tvil om Frikirkens vedtatte lære. Det forholder komiteen seg til, sier Fagermoen til VEIEN. 

Hva er premissene for ordet dialog, slik utvalgslederen ser det? 

– I vanskelige saker som denne er det lett å havne i en utmattende og endeløs skyttergravskrig. Når vi i stedet tar oss tid til å lytte til hverandre blir vi kanskje overrasket over hvor enige vi er på noen punkter. Videre får vi klargjort hva uenigheten består i på andre punkter, og hvorfor, sier Tor Erling Fagermoen og viser til følgende formulering fra vedtaket i Sak 9 på synodemøtet i juni 2022: 

"Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som godt utredet i dokumentene fra teologisk fagråd i 2014-2017, men ser like fullt behov for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk. 

Synoden mener den pågående samlivsdebatten i vår kirke er lite fruktbar, og ønsker i stedet en dialog hvor det er mulig å forstå hva som forener oss og hva som skiller oss. Vi ber synodestyret lage gode rammer for denne dialogen som sikrer at alle får si sin mening og at det skjer på en slik måte at det ikke skapes tvil om Frikirkens vedtatte lære." 
 
I synodestyrets oppnevning av dialogutvalget, stod det følgende: «Utvalget holder synodestyret og tilsynsmennene oppdatert underveis, og «man ønsker at utvalget får arbeidsro og ikke uttaler seg til media i perioden frem til arbeidet skal leveres synodestyret senest 1. september 2023.» 

Saken skal til synoderådet høsten 2023. Neste synodemøte finner sted på Quality Hotell 33 i Oslo onsdag 5. til søndag 9. juni neste år. Synodestyret har fastsatt fristene som gjelder i forberedelsene. Menighetenes frist for å melde inn saker som ønskes behandlet på synodemøtet, er satt til fredag 23. juni 2023, det vil si før dialogutvalget er ferdig med sitt arbeid.