synodemotet-2024
(Illustrasjonsfoto fra synodemøtet 6.6. 2024)

Debatt om "samlivssaken"

SISTE oppdatering: Komiteens flertall fikk flertall på de ulike punktene. Les sakene og de ulike voteringsresultatene i saken her.
Magasinet VEIEN følger debatten under behandlingen av sak 6.protokoll fra synoderådet. Debatten har blant annet gått på om hvorvidt synet på ekteskapet er en del av bekjennelsen for en lutheraner, eller ikke. Her kan du lese komiteens innstilling som var delt i et mindretall og et flertall.

VEIEN følger debatten i sanntid fredag 7.6.

Sakspapirene kan leses i sin helhet på Frikirkens nettside

Sak 6 Protokoll fra synoderåd.

Saken fremmes av synodestyret. I sakspapirene kan man lese følgende:

"Synoderådet har behandlet tre dokumenter som omhandler Frikirkens lære. Disse skal sendes til menighetsmøtet for behandling, og deretter behandles på synodemøtet. Synoden kan ikke revidere dokumentene, men skal enten godkjenne synoderådets vedtak eller underkjenne det. Om synodemøtet underkjenner synoderådets vedtak, sendes dokumentene tilbake til ny behandling i synoderådet i neste periode. Synoderådet gjør endelig vedtak. 

Synoden 2022 ba synodestyret arbeide med dialog, utarbeide en helhetlig samlivsteologi og vurdere om samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål. I tillegg har synodestyret på eget initiativ bedt teologisk fagråd revidere vår Skriftssynserklæring. 
Synodestyret ønsker en avklaring av hva som er Frikirkens samlivsteologiske ståsted, og hvordan Frikirken skal forholde seg til samlivsteologiske uenigheter fremover. I tillegg ønsker synodestyret en oppdatert Skriftssynserklæring som kan kommunisere bedre i vår tid. Denne saken er utarbeidet av teologisk fagråd, uavhengig av de to andre sakene. De fremmes under samme saksnummer fordi de alle hører til protokollen fra synoderådet."

Sakspapirene kan leses i sin helhet på Frikirkens nettside  Her følger komiteens innstilling.

(punkt 1-3. er enstemmig fra komiteen)

 1. Synoden godkjenner synoderådets protokoll Sak 1/2021-2024 – Konstituerende møte. 
   
 2. Synoden godkjenner synoderådets protokoll Sak 2/2021-2024 – Oppsummering fra dialogdøgnet. 
   
 3. Synoden takker for arbeidet med ny skriftsynserklæring. 

  Synoden godkjenner synoderådets protokoll Sak 3/2021-2024 Revisjon av frikirkens skriftsynserklæring, men ber synoderstyret avklare hvordan dokumentet skal brukes og om det erstatter eller er et supplement til tidligere skriftsynserklæring.  
   
 4. og 6. 

  Forslag til vedtak fra flertallet (16 stemmer) i komiteen:  

  Synoden takker for arbeidet som er lagt ned i utredningene som ble bestilt av synoden 2022. Synoden anerkjenner kompleksiteten i oppdraget som er utført.  

  Synoden godkjenner synoderådets protokoll Sak 4 og 6/2021-2024 Helhetlig samlivsteologi og slutter seg til formuleringen i vedtaket til synoderådet: 

  Dokumentet fra dialogutvalget gis tittelen «Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap». 

  Synoderådet gir sin tilslutning til «Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap». Undervisning, veiledning, tilsyn og læresamtaler samt liturgi skal foregå i overenstemmelse med dette dokumentet. 
   

  Det er likefullt alltid rom for meningsbrytning og samtale om teologi i våre menigheter og demokratiske fora. Synoderådet ser nødvendigheten av å arbeide videre med hvordan vi som kirke kan formidle gode nyheter til de som av ulike grunner opplever utfordringer knyttet til sin seksualitet, sivilstand eller sitt samliv. Særlig utfordres menighetene til å samtale om hvordan vi skaper ærlige og inkluderende fellesskap. 

  Forslag til vedtak fra mindretallet (9 stemmer) fra komiteen:

  Synoden takker for godt påbegynt arbeid med en helhetlig samlivsteologi med en bred tilnærming som dekker ulike livssituasjoner og samlivsformer. 

  Synoden mener likevel at dokumentet «Frikirkens lære om seksualitet og samliv» ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet. Synoden underkjenner derfor synoderådets protokoll sak 4 og 6/2021-2024. Vi ber om at det arbeides videre med dokumentet. 

  Det videre arbeidet bør ta hensyn til tilbakemeldingene fra menighetene. 
   
 5. Forslag til vedtak fra flertallet (16 stemmer) i komiteen: 

  Synoden takker for arbeidet som er lagt ned i utredningene som foreligger. 

  Synoden godkjenner synoderådets protokoll Sak 5/2021-2024: Hva er et bekjennelsesspørsmål, og hva er kirkesplittende, med følgende merknad 
 • Synoden innser at begrepet bekjennelsesspørsmål har blitt forstått ulikt og skapt unødvendige motsetninger. Synoden takker synodeleder for avklaringer i forkant av menighetsbehandlingen. 
   
 • Synoden deler konklusjonen om at samlivsteologi må anses som et sentralt lærespørsmål og at det derfor ikke er mulig å lære og praktisere forskjellige lærer selv om det finnes mange ulike meninger blant frikirkens medlemmer. Det forventes at alle ordinerte forholder seg lojalt til Frikirkens vedtatte lære gjennom sin forkynnelse, undervisning, sjelesorg og liturgi. 
   
 • Synoden ønsker at vi fortsetter samtalene om hvordan vi som kirke og menigheter kan skape ærlige og inkluderende fellesskap, der vi kan snakke åpent om viktige og vanskelige spørsmål, inkludert samlivsteologiske spørsmål. 

  Forslag til vedtak fra mindretallet (8 stemmer) fra komiteen:

Synoden underkjenner synoderådets protokoll Sak 5/2021-2024: Hva er et bekjennelsesspørsmål, og hva er kirkesplittende, med følgende merknader:

 • Synoden innser at begrepet bekjennelsesspørsmål har blitt forstått ulikt og skapt unødvendige motsetninger. Tilbakemeldingene fra menighetene viser at  dette gjelder uavhengig av syn i samlivssaken. Vi ønsker derfor at synoderådet ser på dokumentet på nytt.
 • Synoden stiller seg lojalt bak Frikirkens ordninger og lære for vigsel og ordinasjon.
 • Synoden ønsker at vi fortsetter samtalene om hvordan vi som kirke og menigheter kan skape ærlige og inkluderende fellesskap, der vi kan snakke åpent om viktige og vanskelige spørsmål, inkludert samlivsteologiske spørsmål.

--

VEIEN vil følge innleggene fra kl 15.00 fredag.7.6.2024.

Synoden skal godkjenne eller underkjenne synoderådets protokoll, med eventuelle merkander.

–Takk til alle de 25 i komiteen. Ærlige, vennlige og direkte samtaler i komiteen, forteller Eirik Austeng som ledet komiteen sammen med Lise Sagdahl. 

Enstemmig på pkt 1, 2 og 3.fra komiteen.

Man voterer nå over de tre punktene. 153 stemte for og syv stemte i mot.

Nå går vi videre til å debattere de andre punktene.

Gunn Spikkeland Hansen, Grimstad redegjorde for mindretallets forslag om å underkjenne synoderådets protokoll. Man anerkjenner viktigheten av dokumentene og et videre arbeid med dette. Man ønsker at menigheten skal få jobbe mer med tematikken.

Steinar Tyvand, kommenterte at om dette var bestillingen fra forrige synode, var leveransen mangelfull. Kun en dellevering. – Uansett hva man mener om teologisk syn i saken, kan man avvise saken pga at det er mangelfullt belyst.

Maria Sødal Arredondo, Kristiansand sa hun er glad for arbeidet med dokumentet. Skal Frikirke si noe om polygami og konverteringsterapi, som er lovstridig? Dette likestilles i dokumentet og likekjønnet samliv og gjengifte. Dette bekymrer henne. Skal Frikirken legitimere en lovstridig praksis?

Kjetil Gilberg, Kraftverket, sier dokumentet er i beste fall uferdig. Slår fast en lære som ikke vil lytte seg inn til andre syn. Veldig få nyanser i en kompleks sak. Akademisk og teologisk svakt arbeid. Må tørre å utforske andre argumenter enn sine egne. Kan gjerne konkludere på samme standpunkt, men må først utforske. Som lære må den bryne seg, skal det stå seg over tid.

Aud Angell, Søndre Meløy. Jeg var med på dialogdøgnet og kjente en uro etter avreise. Folk konkluderte at dette er kirkesplittende, og det må være mulig flere syn. Jeg håper det ikke skal legges munnkurv på noen. Det dokumentet vi har fått, har en dårlig helhet og er ikke gjennomarbeidet nok. Jeg støtter mindretallet i denne saken, sier hun.

Kjersti Gulli Pedersen, Halden, med et konservativt utgangspunkt talte for å sende tilbake dokumentet, slik at det står seg over tid.

Bjarne Lindeløv, Bodø, mener dokumentet ikke er teologisk gjennomarbeidet nok og sier til synoden at han mener det bør sendes tilbake for mer gjennomarbeiding.

Det er nå 23 igjen på talelisten. Vi gir her noen glimt av momenter som tas opp.

Alexander LaPierre, Arendal, sekretær i komiteen, og han mente at dokumentet er bra nok.
– Ungdomslederere får kan slå opp i dokumentet og finne svar på hele bredden i tematikken.

Ingebrikt Kvam, Trondheim, satt i utvalget, "dialogutvalget". – Enig i at dokumentet er uferdig, all teologi er uferdig. Det bygger på tidligere vedtak gjort av Frikirken, sier han og presiserer at alle i rommet er berørt av skeives liv. 

Anders Magnus, det er ikke slik at alle homofile er fortrolig med sin seksualitet, som Tyvand sa. – Frikirken er trygt innenfor loven mht konverteringsterapi og jeg er villig til å gå i fengsel for dette.

Stig Monsen, Lovund Træna, mener det er selvsagt at vi må kunne underbygge med bibelvers. 

Antony Hylton, Skien, mener at det er fantastisk å tilhøre en kirke som har Bibelen som grunnlag, og han mener det strider i mot hans afrikanske kultur å skulle åpne opp for homofilt samliv.

Svein Femtehjell, Fredrikstad. –Det er greit at vi vil ha klare svar, men det blir klare svar på «Kristian», en av våre unges bekostning. Jeg blir bekymret for at noen er så bastante. Jeg vil gjøre oppmerksom på at for oss er ikke det å inngå ekteskap et sakrament, men en samfunnsmessig ting. 

Tor Erling Fagermoen, «Kristian» en homofil, ingen kaller ingen homo, vi vil ikke at kirka skal være et sjekkested, men at det skal være andre ting som er i fokus. Jeg ønsker å være en pastor som har snakket med Kristian og som vil ha meg med når han skal fortelle sine foreldre at han er homofil. At det skal være trygg og at han skal finne sin plass i vårt felleskap.

Bjørn Jellestad, Credo, takker for dokumentet, bredde og enkelthet. Det hjelper som meg som sjelesørger og som lærer, som pastor og som far. Det snakker om det kristne livet, og om samlivet. Dokumentet sier noe om rammene samlivet. Dokumentet lukker ikke for noen, mener Jellestad.

Steinar Tyvand, vi lever i kontekst og det gjorde de da Bibelen ble skrevet og i 1972 da det ikke lengre var kriminelt å være homofil. –Bibelen som vi bruker, er skrevet i en kontekst. La det gå en runde til, uansett hva du mener.

Votering for punkt 4 og 6

109 stemte nå for flertallsinnstillingen.

53 stemte for mindretallets innstilling på punkt 4 og 6.

Nå går man videre til å diskutere hvorvidt saken er kirkesplittende, dvs en bekjennelsessak, punkt 5.

Lise Sagdahl presenterte flertallsinnstillingen og Gunn Spikkeland Hansen mindretallets innstilling.

Rut Stokstad Nilsen, vi ønsket en drøfting, det er ikke bra nok gruppa drøftet. Vi må få innsyn i hva som var i denne drøftinga, det er synoden som skulle få denne leveransen.

Eirik Austeng, kom med replikk og mente at det ikke var ment at man skulle levere en drøfting, slik Nilsen sa. Og det er tydelig at delegatene ser dette ulikt.

Jarle Skullerud, presiserte at synodestyret i sitt siste møte poengterte at veiledningen som er gitt må følge vedtaket. (Red merk, et tidligere innlegg på VEIEN)

Knut A Høyland, Grimstad. –Jeg var i teologisk fagråd i 2016/17. Er tilhenger av lange samtaler, det har jeg erfaring med fra Midtøsten. Den gang var jeg en del av flertallet som mente det var et bekjennelsesspørsmål. Det var godt nettopp fordi vi var uenig. Selv med et konservativt utgangspunkt, ser jeg nå dette annerledes. Jeg mener det er ikke den beste veien videre nå. Kanskje vi trenger en enda dypere drøfting av teologien. Derfor vil jeg stemme for mindretallets forslag.

Torunn Flå Nohre, Oslo Storbymenighet, –Jeg leste Eivind Bergems ytring med stor glede. «Det er en lære, men ulike syn». Det må vi kunne ha. Homofilisaken er et etisk spørsmål, men ikke et bekjennelsesspørsmål, slik vi også omtaler skilsmisse. 

Kjetil Gilberg, –Vi er i ferd med å løfte dette opp på samme nivå som vår trosbekjennelse, synet på de to sakramentene, osv. Er det det vi vil? Dette er et viktig etisk spørsmål, men ikke et bekjennelsesspørsmål.

Votering:

For flertallsforslaget for punkt 5: 105

For mindretallsforslaget for punkt 5: 56

Dvs det er flertallsforslaget som ble vedtatt.