CroppedImage

"Dialogutvalget" er klart

Synodestyret har satt ned et utvalg som skal komme med en helhetlig utredning om Frikirkens syn på samlivsspørsmål, og navnene er nå klare. Synodeleder Jarle Skullerud har stor tillit til at utvalget vil legge til rette for at vedtaket i synoden på best mulig måte blir fulgt opp for kirkesamfunnet.

I saken som gjaldt utredning av Frikirkens samlivssyn på synodemøtet i juni, vedtok synoden å sette ned et utvalg som skal komme med en helhetlig utredning om Frikirkens syn på samlivsspørsmål. (Les vedtakene fra synoden og synodestyret nederst i saken).  

Utvalget har til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om ulike syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor.

Synodestyret har oppnevnt følgende personer til utvalget:

- Tor Erling Fagermoen, pastor i Bergen Frikirke
- Geir Øystein Andersen, tilsynsmann i Østre presbyterium
- Maria Bjørdal, pastor i Kraftverket menighet
- Ingebrikt Kvam, pastor i Trondheim Frikirke
- Ingunn Magnus, FriBU-ansatt og familiearbeider i Hånes Frikirke
- Leif Gunnar Sandvand, pensjonert pastor

Fornøyd synodeleder

- Vi er svært fornøyde med utvalget vi har fått på plass. Tor Erling Fagermoen som ledet komiteen på synodemøtet, vil også lede dette arbeidet. Utvalget vil være de beste til å forvalte mandatet fra Synoden og de vil også jobbe med dialogskriftet som synoden bestilte. Utvalget har fått frist til 1.september neste år på ferdig produkt, sier synodeleder Jarle Skullerud.

- Siden utvalget skal levere noe synoderådet skal behandle, er det ikke riktig at vi i synodeledelsen er med i utvalget. Men utvalget skal møte synodestyret og tilsynsmenn i løpet av perioden, forteller Skullerud.

- Utvalget vil være viktige i dialogen vi skal ha videre, sier synodelederen. Skullerud uttrykker tillit til at på denne måten følger utvalget opp vedtaket i synodemøtet etter beste evne og legger til rette for at det på best mulig måte blir fulgt opp for kirkesamfunnet.

Videre heter det i uttalelsen på frikirken.no at utvalget definerer mandatet selv ut fra bestillingen fra synodemøtet. Teologisk utvalg får også ansvaret for utarbeidelsen av dialogskriftet synoden har bestilt, et hefte som presenterer ulike syn på likekjønnet samliv og som skal være til hjelp i dialogen.

Utvalget holder synodestyret og tilsynsmennene oppdatert underveis, og leverer ferdig arbeid til synodestyret senest 1. september 2023. Synoderådet innkalles til behandling av utvalgets arbeid i september/oktober neste år. Det er synoderådet som eier det endelige resultatet, og som gjør alle nødvendige vedtak.

Synodestyrets vedtak fra september 2022: 

1. Synoden har bedt synodestyret nedsette et utvalg som har til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om ulike syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor. Utvalget får også ansvaret for utarbeidelsen av dialogskriftet synoden har bestilt, et hefte som presenterer ulike syn på likekjønnet samliv og som skal være til hjelp i dialogen. Synodestyret har forespurt kandidater. Informasjon om sammensetningen av utvalget kunngjøres så snart alle navnene er på plass.

2. Videre har synoden bedt synodestyret sørge for at det utarbeides en veileder for hvordan Frikirken kan bygge fellesskap som på en bedre måte ivaretar mennesker som, frivillig eller ufrivillig, ikke lever i ekteskap, inkludert LHBT+. Dette oppdraget gir synodestyret til hovedkontoret. Synodestyret holdes løpende orientert om arbeidet med veilederen og får den til drøfting og ferdigbehandling når arbeidet er sluttført. 

3. Til slutt har synoden bedt synodestyret, i samarbeid med FriBU, arbeide videre med hvordan vi kan hjelpe foreldre og ledere til å møte og veilede barn og unge i samlivsetikk og i forhold til egen seksualitet. Her møter synodeleder og nestleder ledelsen i FriBU til drøfting med sikte på å nedsette en arbeidsgruppe som kan gi faglige råd og veiledning. Også i dette holdes synodestyret løpende orientert om arbeidet.

4. Synodeleder og daglig leder følger opp de øvrige sakene fra synodemøtene i 2021 og 2022 ut fra samtalen i møtet. Sakene kommer tilbake til synodestyret fortløpende.

Synodens vedtak fra juni 2022

Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som godt utredet i dokumentene fra teologisk fagråd i 2014-2017, men ser like fullt behov for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk.

Synoden mener den pågående samlivsdebatten i vår kirke er lite fruktbar, og ønsker i stedet en dialog hvor det er mulig å forstå hva som forener oss og hva som skiller oss. Vi ber synodestyret lage gode rammer for denne dialogen som sikrer at alle får si sin mening og at det skjer på en slik måte at det ikke skapes tvil om Frikirkens vedtatte lære.

For å hjelpe dialogen rundt spørsmålet om likekjønnet samliv ber Synoden Synodestyret om å få utarbeidet et dialogskrift, et hefte som presenterer de ulike syn. Presentasjonene må ha lik form, være skrevet med et tilgjengelig språk og være tilstrekkelig dyptgående slik at de ulike synene lett kan sammenlignes. Representanter for de ulike syn må ta del i arbeidet med å presentere sitt syn.

Synoden ber synodestyret å nedsette et utvalg som har til oppgave å: 

  • utarbeide en helhetlig samlivsteologi
  • drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om ulikt syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor?

Utvalget bør bestå av:

  • minimum to teologer
  • ha tilstrekkelig alders- og kjønnsbalanse
  • inneholde minst en person som kan bringe inn perspektiver fra et annet ståsted

Dialog skal vektlegges som metode i dette arbeidet.
Resultat av utvalgets arbeid framlegges for synoderådet høsten 2023.
Tilsynsarbeid og ordinert tjeneste forutsettes utført i henhold til Frikirkens lære.

Synoden ber også synodestyret sørge for at det utarbeides en veileder for hvordan Frikirken kan bygge fellesskap som på en bedre måte ivaretar mennesker som, frivillig eller ufrivillig, ikke lever i ekteskap, inkludert LHBT+.

Synoden ber synodestyret i samarbeid med FriBU arbeide videre med hvordan vi kan hjelpe foreldre og ledere til å møte og veilede barn og unge i samlivsetikk og i forhold til egen seksualitet.