CroppedImage
Misjonsleder Terje Bjørkås var svært fornøyd etter votering i "misjonssaken".

Enstemmig om misjon - og til å nå de unådde

Synodemøtet startet med kirkens felles målplan og avslutta møtet med misjon. Et enstemmig synodemøte ga sin tilslutning til Frikirkens misjonsstrategi om å nå de unådde med evangeliet. Synoden ønsket ikke å redusere «misjonsgavens» betydning, men fastslo «Frikirkens felles misjonsarbeid finansieres også i fortsettelsen av misjonsgaver fra menighetene.» Misjonslederen er strålende fornøyd med mandatet til veien videre.

Mindre enn 1 % av misjonsinntekter internasjonalt går til de unådde. 95 prosent av misjonsinnsats internasjonalt går til allerede nådde folkeslag. Det ble løfta fram som et viktig argument for at Frikirkens innsats fortsatt skal være spisset mot de som defineres som unådde.

Misjonsleder Terje Bjørkås (bildet) er strålende fornøyd med debatten i møtet, og mange tok del i samtalen. Og Bjørkås gleder seg selvsagt over det som ble vedtaket.

- Jeg er overveldet over engasjementet fra synoden. Det tydelige håndslaget til vår strategi, og at man gjorde om formuleringen om finansiering av misjonsarbeidet. Misjonsutvalget hadde innstilt på at arbeidet skulle finansieres av 75 prosent av misjonsgaven. Da synoden oppdaget det, gjorde de om på denne formuleringen. Det er vi svært glade for, sier Bjørkås.

For misjonslederen ble det en markering av støtten til det misjonsarbeidet vi har felles i kirkesamfunnet, og støtte til strategi om å nå de minst nådde folkeslag. Les mer om definisjoner av begrepet «unådde folkeslag», her.

Bjørkås vektla også positivt FriBUs stadig økende engasjement for å fronte kirkesamfunnets felles misjonsarbeid. 

Bestilling fra synoden 2017

Synoden 2017 ønsket en «større gjennomgang av alt vårt misjonsarbeid. Det ble poengtert at man skulle arbeide for å sikre bredest mulig tilslutning til de misjonsstrategiske og organisatoriske valg som blir tatt.

Gjennom behandling av rapporten ønsker vi å sette retning for prioriteringer i Frikirkens misjonsarbeid fremover». 

Porsgrunn Frikirke fremmet i 2017 følgende forslag:

Vedtatt ordlyd:

«Synoden nedsetter en arbeidsgruppe som skal forberede og gjennomføre en prosess som leder frem til et bredt sammensatt drøftingsmøte om Frikirkens misjonsarbeid. Her drøftes blant annet: 

*Organisering av Frikirkens samlede misjonsarbeid, vurdering av fordeler og ulemper ved ulike modeller herunder samarbeidsformer med andre misjonsorganisasjoner • 

*Behovet for at Frikirken fortsatt skal ha et eget misjonsarbeid, og i hvor stort omfang 

*Overordnet målsetting og strategi for Frikirkens misjonsarbeid 

*Styrking av misjonens ressurser, dens økonomi og personell 

*Andre problemstillinger som er av viktighet for Frikirkens misjonsarbeid i fremtiden  

Synoden ber om at hvert presbyterium stiller med 10 utsendinger til drøftingsmøtet, hvor 40 prosent skal være under 40 år og minst 40 prosent fra begge kjønn. 

Det er viktig at prosessen munner ut i forslag som kan sikres bredest mulig tilslutning i kirkesamfunnet og i menighetene. 

Arbeidsgruppa sikres en bred sammensetning, hvor representanter for ulike miljøer, erfaringer og tenkninger deltar. Det anbefales at noen fra de siste misjonsstyrene og misjonsadministrasjonen deltar.  

Arbeidsgruppa tilføres nødvendige ressurser, og utredningen legges frem med forslag til innstilling for Synoden 2020. 

Synoden velger en arbeidsgruppe på fem personer ut fra kandidatene fremmet av valgkomiteen.»

På grunn av korona og utsettelse av deler av synodemøtet, ble rapporten fra misjonsutvalget og saken først behandlet i synoden 12.juni 2022.

Alle delegater og medlemmer i Frikirken har passord til alle saksdokumentet på en lukket side på frikirken.no  Medlemmer kan fortsatt få passordet dit fra sitt menighetskontor.

I synoden behandles alle saker først i komiteer, slik var det også med denne saken. Etter noen justeringer og et tillegg fremmet av Glenn Austegard, ble følgende enstemmig vedtatt. 

Vedtak

«1. Synoden stiller seg bak rapporten og ber synodestyret legger den til grunn for sitt videre arbeid.
2.Synoden vedtar følgende presiseringer

Misjonsstrategiske valg, side 3, kulepunkt 1 og 2:

  • Vi vil bygge og plante misjonerende menigheter lokalt ...
  • Tilføyes: Alle nye prosjekter skal rettes mot minst nådde folkeslag.

Misjonsøkonomi, side 5, første setning:

Vi vil videreføre ordningen med at våre menigheter finansierer vårt felles misjonsarbeid.

Fokusområder for Frikirkens misjonsarbeid, side 7, setning 7:

Frikirken vil derfor finne gode samarbeidspartnere for å være med å evangelisere og utruste en ny generasjon disipler, ledere og menighetsplantere i Norge og Europa.

2. Frikirkens felles misjonsarbeid finansieres også i fortsettelsen av misjonsgaver fra menighetene.»

Fra debatten

Helge Hollerud:

- Hva menes med unådde? Er Japan fortsatt unådd?  Vi kan være stolte av det arbeidet som våre utsendinger driver i Japan nå. Det er mye smerte etter bruddet med Kinkikirken og kirken der trenger fortsatt vår forbønn. Men vi ser store velsignelser gjennom det misjonsarbeidet vi har nå i Japan, sa Hollerud, og fikk forsikring fra misjonsleder om at Frikirken ser Japan som et unådd folkeslag hvor vi fortsatt skal ha misjonsinnsats.

Eirik Austeng:

- Vi må våge å sette en retning. Vi skal spisse mot en retning, i å nå unådde. Det anerkjenner å si nei til noe, vi må våge å spisse arbeidet. Det gir misjonsteamet noen rammer, og det gir dem også spisskompetanse.

Øystein Samnøen 

- Vi har god grunn til å være stolte av vårt misjonsarbeid. Det er klokt å gi vårt arbeid retning og prioritet. Hvilke følger får det for Digni-prosjekter dersom vi sier at alle prosjekter «SKAL» rettes mot minst unådde folkeslag?

Terje Bjørkås svarte på dette: - Når det gjelder Digni-prosjekter, melder vi inn på forhånd. Vi har over lang tid valgt å satse på Palestina og «et land i Midtøsten» for langtidssiktige Digni-prosjekter. Her er det mange unådde fortsatt.

Glenn Austegard:

- Jeg foreslår at vi fastlegger i synoden at misjonsøkonomien fullt og helt skal finansieres av menighetene.

Hans forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Marianne B. Jacobsen:

- I dag er jeg delegat i synoden og jeg har også vært utsending til Japan. Det er veldig godt å være utsending fra Frikirken. Det er så godt å kjenne hvordan dere ber for oss og står bak som som kirkesamfunn.

Flere poengterte betydningen av å avslutte synodemøtet med misjonssaken. – Det utfordrer oss til å leve misjonalt hjemme og ute, dette er en helhet, sa Helge Hollerud og flere av delegatene.