1synodeformennene-2017-foto-inge-auberg
Synodens nestleder Anne Mari Schiager Topland og synodeformann Jarle Skullerud, skal i samråd med daglig leder Marit Ecklo Brevik sette ned en ny arbeidsgruppe. ( Budbæreren arkivfoto: Inge Auberg).

Nytt utvalg skal jobbe for mangfold i Frikirken

Synodeledelsen har sammen med daglig leder ved Frikirkens hovedkontor besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe for større mangfold i Frikirken.

Beslutningen ble tatt etter synodemøtet 4.-5. juni, der valgkomiteen høstet kritikk for sine vurderinger i arbeidet med å rekruttere kandidater til de ulike styrene i Frikirken. Noen av delegatene tok til orde for at komiteens vektlegging av kandidatenes ståsted i samlivsetiske spørsmål, hadde veid for tungt.

- La meg først presisere at det ikke er noen tvil om gyldigheten av valget, og at vi kan være takknemlige for alle de som er valgt inn i styrer og råd. Jeg ser frem til et konstruktivt samarbeid med dyktige medarbeidere fremover, sier synodeformann Jarle Skullerud.

Samtidig mener han at det er helt naturlig å be noen se nærmere på valgordningen i Frikirken når det blir stilt spørsmål rundt valgprosessen etter et synodemøte.

- Dette gjør vi ikke for å kritisere noen, men for å skape tryggere rammer for valgkomiteen og synodens delegater for fremtiden, sier Skullerud.

- Hva skal utvalget konkret jobbe med, og hva blir mandatet deres?

- Vi har ikke utformet endelig mandat, og saken er ikke behandlet i synodestyret. Det betyr at det er daglig leder som gir oppdraget til en gruppe, i forståelse med synodens tilsynsmenn. Vi ønsker at de skal se på om det er sider ved valgordningen som kunne vært forbedret, med tanke på åpne prosesser, og bedre fordeling mellom menn og kvinner, alder, geografi og etnisitet. Jeg mener også at vi må sikre oss en bedre og grundigere presentasjon av alle som stiller til valg, i god tid før synodemøtet. 

- Hvor mange representanter skal utvalget bestå av, og hvilke kriterier blir kandidatene valgt ut fra?

- Dette arbeider vi med nå, og det er for tidlig å si noe konkret om antall og kriterier foreløpig.

- Når ser du for deg at utvalget er på plass, og hva blir tidsrammen for arbeidet deres?  

- Vi ønsker at arbeidsgruppa skal være på plass før sommeren, og så er det naturlig å tenke at de leverer en innstilling til synodestyret i løpet av høsten 2021. Utvalgets innstilling behandles i synodestyret, og eventuelle endringer som krever behandling i synoden forelegges synoden ved første anledning.