CroppedImage

Sak 9 debatteres lørdag formiddag

Sak 9 "Forslag til utredning om likekjønnet samliv", ble presentert med nye forslag lørdag morgen. Her kan de ulike forslag leses i sin helhet. Synodestyret trakk sitt forslag og støtter komiteens flertall. Dette forslaget fikk flertall lørdag ettermiddag. Kraftverkets forslag fikk 38 av 141 stemmer i første runde i avstemnigen.

I en åpen synode, med besøkende og presse tilstede ble i morges forslagene til vedtak presentert for delegatene. Komiteen var bredt sammensatt og har lagt fram dette nå i morgentimene. (saken her blir oppdatert). Synodestyret trekker sitt forslag og støtter komiteens flertall.

Forslag til vedtak fra flertallet i komiteen (støttes subsidiært av 3 i mindretallet): 
Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som godt utredet i dokumentene fra teologisk fagråd i 2014-2017, men ser like fullt behov for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk.

Synoden mener den pågående samlivsdebatten i vår kirke er lite fruktbar, og ønsker i stedet en dialog hvor det er mulig å forstå hva som forener oss og hva som skiller oss. Vi ber synodestyret lage gode rammer for denne dialogen som sikrer at alle får si sin mening og at det skjer på en slik måte at det ikke skapes tvil om Frikirkens vedtatte lære.

For å hjelpe dialogen rundt spørsmålet om likekjønnet samliv ber Synoden Synodestyret om å få utarbeidet et dialogskrift, et hefte som presenterer de ulike syn. Presentasjonene må ha lik form, være skrevet med et tilgjengelig språk og være tilstrekkelig dyptgående slik at de ulike synene lett kan sammenlignes. Representanter for de ulike syn må ta del i arbeidet med å presentere sitt syn.

Synoden ber synodestyret å nedsette et utvalg som har til oppgave å: 

 • utarbeide en helhetlig samlivsteologi
 • drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om ulikt syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor?

Utvalget bør bestå av:

 • minimum to teologer
 • ha tilstrekkelig alders- og kjønnsbalanse
 • inneholde minst en person som kan bringe inn perspektiver fra et annet ståsted

Dialog skal vektlegges som metode i dette arbeidet.

Resultat av utvalgets arbeid framlegges for synoderådet høsten 2023.

Tilsynsarbeid og ordinert tjeneste forutsettes utført i henhold til Frikirkens lære.

Synoden ber også synodestyret sørge for at det utarbeides en veileder for hvordan Frikirken kan bygge fellesskap som på en bedre måte ivaretar mennesker som, frivillig eller ufrivillig, ikke lever i ekteskap, inkludert LHBT+.

Synoden ber synodestyret i samarbeid med FriBU arbeide videre med hvordan vi kan hjelpe foreldre og ledere til å møte og veilede barn og unge i samlivsetikk og i forhold til egen seksualitet.

Et mindretall på tre medlemmer i komiteen støtter Kraftverkets forslag til vedtak, (se under).

Ett medlem i komiteen fremmer følgende forslag
Forslag fra komitemedlem Yngve Andersen:  

 1. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som godt utredet i tidligere vedtak og i dokumentene fra teologisk fagråd i 2014-2017, som fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne, og at vårt skriftsyn ikke åpner for andre samlivsformer.

  Tilsynsarbeid og ordinert tjeneste forutsettes utført i henhold til dette.
   
 2. Synoden ser behovet for å utruste våre ledere og medlemmer slik at vi kan møte homofile, lesbiske og andre som identifiserer seg som LHBT+ med større åpenhet og omsorg. 

Synoden ber derfor synodestyret opprette et utvalg som utarbeider en veiledning om hvordan Frikirken kan bygge fellesskap som på en bedre måte ivaretar de iblant oss som identifiserer seg som LHBT+.

Utvalget bør ha: 

 • minimum to teologer 
 • minimum én representant fra FriBU 
 • sjelesørgerisk kompetanse 
 • god alders- og kjønnsbalanse 

  Veiledningen framlegges for synodestyret høsten 2023. 

  Protokolltilførsel i sak 9: Ved spørsmål om eventuelle konsekvenser for menigheter og ordinerte som lærer eller praktiserer et annet syn på ekteskapet enn Frikirkens lære, bes tilsynsapparatet forholde seg til forfatningen. 

Red merk: like før votering ønsket Yngve Andersen å trekke sitt forslag.

Kraftverkets forslag til vedtak:
Synoden ber synodestyret å opprette en komite som til synoden 2024 har til oppgave å utrede og fremlegge:

 • En teologisk redegjørelse for standpunktene for og mot likekjønnet samliv
 • Er synet på likekjønnet samliv et bekjennelsesspørsmål, og i tilfelle hvorfor?
 • Kan DELF leve med at menigheter og medlemmer har ulike syn, og at dette får praktiske konsekvenser for menigheters behandling av homofile medlemmer?
  Evt. hvorfor er dette ikke mulig?

Komiteen bør inneholde: 

 • minimum to teologer
 • ha tilstrekkelig kjønnsbalanse (minst 40 % kvinner)
 • inneholde minst én person som er uenig i DELFs offisielle standpunkt

Synodestyrets forslag til vedtak: 
Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som godt utredet i dokumentene fra teologisk fagråd i 2014-2017, men ser like fullt behov for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk.

Synoden ber synodestyret å nedsette et utvalg som har til oppgave å:

 • utarbeide en helhetlig samlivsteologi
 • drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om ulikt syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor?
 • drøfte hvilke eventuelle konsekvenser det skal få for menigheter og ordinerte som ikke deler Frikirkens syn på ekteskapet

Komiteen bør inneholde:

 • minimum to teologer
 • ha tilstrekkelig alders- og kjønnsbalanse
 • inneholde minst en person som kan bringe inn perspektiver fra et annet ståsted

  Dialog skal vektlegges som metode i dette arbeidet.

  Resultat av arbeidene framlegges for synoderådet høsten 2023.

  Tilsynsarbeid og ordinert tjeneste forutsettes utført i henhold til Frikirkens lære.

  Synoden ber også synodestyret sørge for at det utarbeides en betenkning om hvordan Frikirken kan bygge fellesskap som på en bedre måte ivaretar mennesker som, frivillig eller ufrivillig, ikke lever i ekteskap, inkludert LHBT+.

  Synoden ber synodestyret i samarbeid med FriBU arbeide videre med hvordan vi kan hjelpe foreldre og ledere til å møte og veilede barn og unge i samlivsetikk og i forhold til egen seksualitet.

 

Benkeforslag i møtet:

Gunnar Johnsen fremmet et forslag han vil fremme subsidiert, hvis Kraftverkets forslag ikke blir vedtatt:

Forslag fra Gunnar Johnsen. Endringer av innstillingen fra komiteen. 


Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne. Synoden ser at det er et behov for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk. 


Synoden ber synodestyret å nedsette et utvalg som har til oppgave å:  

 • utarbeide en helhetlig samlivsteologi 
 • drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om ulikt syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor? 

  Utvalget bør bestå av: 
 • minimum to teologer 
 • ha tilstrekkelig alders- og kjønnsbalanse 
 • inneholde minst en person som kan bringe inn perspektiver fra et annet ståsted 

  Resultat av utvalgets arbeid framlegges for synoden i 2024. 

  For å hjelpe dialogen rundt spørsmålet om likekjønnet samliv ber Synoden Synodestyret om å få utarbeidet et dialogskrift, et hefte som presenterer de ulike syn. Presentasjonene må ha lik form, være skrevet med et tilgjengelig språk og være tilstrekkelig dyptgående slik at de ulike synene lett kan sammenlignes. Representanter for de ulike syn må ta del i arbeidet med å presentere sitt syn.

 

Benkeforslag fra Øyvind Døvik, Jon Daniel Roum og Jørn-Ivar Holmgren

«Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som grundig utredet og solid forankret i Skrift og bekjennelse. Synoden ser like fullt et behov for videre arbeid med samlivsetikk. 

Synoden ber derfor synodestyret om å nedsette et utvalg som har til oppgave å: 

 • utarbeide en betenkning om hvordan Frikirken kan bygge fellesskap som på en bedre måte ivaretar mennesker som, frivillig eller ufrivillig, ikke lever i ekteskap, inkludert LHBT+ 
 • drøfte hvilke konkrete konsekvenser det skal få for menigheter, ordinerte og medlemmer med stemmerett som ikke deler Frikirkens teologi om ekteskap og samliv 
 • drøfte hvordan vi kan disippelgjøre menighetene inn i en kultur preget av radikal kjønnsteori og pride-/FRI-ideologi 

Tilsynsarbeid og ordinert tjeneste forutsettes utført i henhold til Frikirkens lære. 

Synoden ber også synodestyret i samarbeid med FriBU arbeide videre med hvordan vi kan hjelpe foreldre og ledere til å møte og veilede barn og unge i samlivsetikk og i forhold til egen seksualitet. 

------page1image575232

Forslag til voteringsorden. 141 stemmeberettigede. Alle kunne stemme 1 gang på ett av de fire forslagene. Det forslaget som får flertall, blir stående.

1. Øyvind Døviks forslag. Forslaget fikk 21 stemmer

2. Kraftverkets forslag. Forslaget fikk 38 stemmer

3. Gunnar Johnsens forslag. Forslaget fikk 1 stemme

4. Forslaget fra komiteens flertall. Forslaget fikk 78 stemmer.

Subsidiært kunne alle stemme på nytt over det forslaget som fikk flest stemmer. I andre runde fikk forslaget fra komiteen totalt 128 stemmer.