img_1132

Ulike vedtak vedrørende magasin

Her følger en kronologisk oversikt av synodestyrevedtak vedrørende magasin.

Protokoll fra styremøte i februar 2021

Sak 69/2021-2024 – Nytt magasin 

Jfr. synodemøtesak 1/2021, vedtakspunkt 8, sak 15/2021-2024, vedtakspunkt 1 og sak 29 og 38/2021-2024 

Vedtak synodestyremøte desember 2021 (sak 38/2021-2024): 

 1. Styret ansetter kommunikasjonsleder på Frikirkens hovedkontor som redaktør for det nye magasinet. Synodeformann og daglig leder fastsetter stillingsstørrelsen i dialog med kommunikasjonsleder.1. Synode
 2. De digitale kommunikasjonskanalene skal fortsatt være hovedkanalene for kommunikasjon i Frikirken, jfr. kommunikasjonsstrategien. Det nye magasinet skal fungere godt både digitalt og på papir. 
 3. Synodestyret ber redaktøren planlegge for tre nummer av magasinet per år med 24-36 sider per nummer. Magasinet på nett er gratis for alle Frikirkens medlemmer. De som ønsker det per post, må abonnere og betale for det. Dette gjelder både enkeltmedlemmer og menigheter.
 4. Navn på magasinet besluttes av synodestyret etter innspill fra redaktøren. 
 5. Synodestyret oppretter et redaksjonsråd for magasinet i samråd med redaktøren.
 6. Nettsiden budbareren.no legges ned. Synodestyret ber kommunikasjonsleder komme med forslag til hvordan det kan legges til rette for debatt på aktuelle saker i kirkesamfunnet.
 7. Synodestyret evaluerer ordningen med og organiseringen av magasinet innen utgangen av 2024. 

Anne-Kristine B. Wiecek er ansatt som magasinredaktør i 40 % stilling fra 1. februar 2022 (jfr. pkt. 1 i vedtaket). Magasinredaktøren etablerer en redaksjon og står ansvarlig for redaksjonelle saker og redaktørstyrt debatt. Hun rapporterer til synodeformann. 

Redaktøren la fram for synodestyret et notat om pkt. 4, 5 og 6 i vedtaket og deltok i styrets drøfting av dette. 

Vedtak:
Synodestyret støtter redaktørens forslag til navn på magasinet og ber henne arbeide videre med redaksjonsrådet og debattsiden på nett i tråd med det fremlagte notatet og i dialog med synodeformann. Styret er glad for det tette samarbeidet med FriBU om det nye magasinet. 

 

Protokoll fra styremøte i desember 2021:

Jfr. synodemøtesak 1, vedtakspunkt 8, sak 15/2021-2024, vedtakspunkt 1 og sak 29/2021-2024 

Sak 38/2021-2024 – Nytt magasin 

Vedtak i synodestyremøte 22. oktober 2021 (sak 29/2021-2024):
1. Synodestyret ber kommunikasjonsleder utarbeide et notat som tydeliggjør fordeler og ulemper ved 1) at én person er både kommunikasjonsleder og magasinredaktør og 2) at stillingene er fordelt på to personer. Notatet legges frem for synoddestyret på desember-møtet.
2. Videre ber synodestyret administrasjonenen utarbeide et kostnadsestimat for nytt magasin. 

Estimatet må inkludere kostnader til produksjon så vel som distribusjon.

Kommunikasjonsleder Anne-Kristine B. Wiecek la frem notat og kostnadsestimat iht. synodestyrevedtaket fra oktober. Hun deltok i styremøtet for å svare på spørsmål. 

Vedtak: 

 1. Synodestyret ansetter kommunikasjonsleder på Frikirkens hovedkontor som redaktør for det nye magasinet. Synodeformann og daglig leder fastsetter stillingsstørrelsen i dialog med kommunikasjonsleder. 
 2. De digitale kommunikasjonskanalene skal fortsatt være hovedkanalene for kommunikasjon i Frikirken, jfr. kommunikasjonsstrategien. Det nye magasinet skal fungere godt både digitalt og på papir. 
 3. Synodestyret ber redaktøren planlegge for tre nummer av magasinet per år med 24-36 sider per nummer. Magasinet på nett er gratis for alle Frikirkens medlemmer. De som ønsker det per post, må abonnere og betale for det. Dette gjelder både enkeltmedlemmer og menigheter. 
 4. Navn på magasinet besluttes av synodestyret etter innspill fra redaktøren. 
 5. Synodestyret oppretter et redaksjonsråd for magasinet i samråd med redaktøren. 
 6. Nettsiden budbareren.no legges ned. Synodestyret ber kommunikasjonsleder komme med forslag til hvordan det kan legges til rette for debatt på aktuelle saker i kirkesamfunnet. 
 7. Synodestyret evaluerer ordningen med og organiseringen av magasinet innen utgangen av 2024. 

Vedtatt med seks mot én stemme. 

 

Protokoll fra styremøte i Oktober 2021

Jfr. synodemøtesak 1, vedtakspunkt 8 og sak 15/2021-2024, vedtakspunkt 1 

(...) Synoden gir et tydelig oppdrag til det nye synodestyret om å iverksette arbeidet med et nytt 

Sak 29/2021-2024 – Nytt magasin 

Synodemøtet i juni 2021 gjorde følgende vedtak (sak 1, vedtakspunkt 8): 

Frikirkens magasin i papirformat, med en uavhengig redaktør, med ambisjon om at første utgave kommer i desember* 2022.
*Jfr. sak 24/2021-2024, pkt. 13: Her skal det stå juni 2022. 

På styremøtet i september vedtok synodestyret (sak 15/2021-2024, vedtakspunkt 1):  Synodestyret begynner drøftingen av et nytt Frikirkens magasin i løpet av høsten. 

Kommunikasjonsleder Anne-Kristine B. Wiecek var bedt om å legge fram et skriftlig innspill til styremøtet. Hun deltok i møtet for å utdype og svare på spørsmål. 

Vedtak: 

 1. Synodestyret ber kommunikasjonsleder utarbeide et notat som tydeliggjør fordeler og ulemper ved 1) at én person er både kommunikasjonsleder og magasinredaktør og 2) at stillingene er fordelt på to personer. Notatet legges fram for synodestyret på desember-møtet. 

Videre ber synodestyret administrasjonen utarbeide et kostnadsestimat for nytt magasin. Estimatet må inkludere kostnader til produksjon så vel som distribusjon