bb-nedlegges-sak-til-nett
Høsten 2019 vedtok synodestyret å avvikle Budbæreren. Under helgens synodemøte ble det vedtatt at et nytt papirmagasin skal etableres, med intensjon om første utgivelse innen sommeren 2022. (Budbærerens arkivfoto: Geir Arne Johansen).

Vedtok nytt papirmagasin

Synoden vedtok lørdag å iverksette arbeidet med et nytt Frikirkens magasin i papirformat med en uavhengig redaktør, med ambisjon om at første utgave kommer innen sommeren 2022.

Synodemøtet takket under lørdagens forhandlinger for styrets treårsmelding, med følgende punkter (se under).

Mest debatt ble det om styrets avvikling av «Budbæreren i nåværende form», og dette munnet ut i et tillegg som fikk flertall og ble vedtatt: «Synoden gir et tydelig oppdrag til det nye synodestyret om å iverksette arbeidet med et nytt Frikirkens magasin i papirformat med en uavhengig redaktør, med ambisjon om at første utgave kommer innen sommeren 2022».

1. Synoden takker synodestyret for godt arbeid og god oppfølging av saker fra forrige synode. Det har vært en krevende periode også på grunn av pandemien og alt ekstra arbeid det har medført.

2. Synoden takker de ansatte på hovedkontoret for målrettet og grundig arbeid samtidig med mange endringer i både stab, kontorlokaler og samarbeidsformer p.g.a. smittevern.

3. Synoden takker synodeformannen for mot til å stå i endringer, hans ryddighet, tydelighet og vilje til dialog og hans trofaste arbeid for kirkesamfunnet.

4. Synoden er takknemlig for all hjelp og støtte til menighetene i forbindelse med håndtering av pandemien. Informasjon og veiledning har blitt gitt gjennom mange kanaler.

5. Synoden ber synodestyret om å evaluere denne spesielle tiden med pandemien for å se hva de enkelte menigheter har lært og ønsker å ta med videre eller endre.

6. Synoden vil gi ros for oppfølging av målplanen. Det har vært arbeidet systematisk med målene, gitt hjelp til menigheter for å implementere dem lokalt, og utarbeidet ressurser som mange kan ha glede av. Vi merker oss særlig viljen til å nå nye generasjoner.

7. Synoden gleder seg over de mange læringsnettverk som har blitt etablert, der menighetene har kunnet arbeide sammen for å hjelpe og styrke hverandre. «Misjonale menigheter» har vært i bruk i noen år nå. Synoden ber synodestyret gjøre en evaluering av dette arbeidet.

8. Synoden takker for den grundige jobben som er gjort med kommunikasjonsstrategien for 2020–2023. Vi ser at kommunikasjon i vår tid er utfordrende med det hav av informasjon vi er utsatt for til daglig, og at en dynamisk tenkning er viktig. Vi er glade for at strategien innbefatter evaluering. Justeringer for dette vil være viktig, og bør prioriteres tidlig i perioden. Vi stiller spørsmål ved om prosessen rundt nedleggelsen av Budbæreren har vært god nok, og om medlemmene og de ansatte har blitt hørt.

Synoden gir et tydelig oppdrag til det nye synodestyret om å iverksette arbeidet med et nytt Frikirkens magasin i papirformat med en uavhengig redaktør, med ambisjon om at første utgave kommer innen sommeren 2022.

9. Synoden setter pris på at våre samarbeidskirker i Etiopia og Kina har hatt besøk av synodeformann og nestleder.

10. Synoden gleder seg over at Bibelen løftes gjennom «The Bible Project».

11. Synoden skjønner behovet for å begrense antall samarbeidspartnere, men savner samtidig informasjon om hvilke prioriteringer som ligger bak utvelgelsen av organisasjonene.

12. Synoden er glad for hjelp til de teologiske refleksjonene i menighetene, og ber synoderådet holde tak i de teologiske refleksjonene videre fremover.

13. Synoden synes den grafiske utformingen av treårsmeldingen har fått et løft. Den gir en god oversikt over viktige saker som er arbeidet med i synodestyret og på hovedkontoret. Slik er den informativ og nyttig å lese for mange. Vi setter også pris på at den er digital, sett inn i et bærekraftperspektiv. Det var også nyttig med et eget dokument på oppfølgingen fra sist synode.

14. Formannens tale var reflektert. Han framstod tydelig, ryddig og med respekt og omsorg. Det var tydelig teologi, og dagsaktuelt med blikk på både etikk og viktige samfunnsspørsmål. Det kom klart fram at vi har et sant håp å bringe verden, som er unikt.

15. Synodestyrets treårsmelding godkjennes.

16. Synodestyrets handlinger godkjennes.

For å lese hele treårsmeldingen må du være innlogget her: https://frikirken.no/synoden
Er du medlem av Frikirken, kan du logge deg inn og se på selve saksframleggene. Be din pastor eller ditt menighetskontor om brukernavn og passord.