Debatt

- Frikirken, nå også med bærekraft og sunne verdier

Etter å ha sett forestillingen Vingespenn, om moderne slaveri, skriver Lars Iver Larsen dette innlegget. - Vår fremoverlente barne- og ungdomsorganisasjon FriBU har satt søkelyset på flere områder som fremover vil aktualiseres i samfunnsdebattene og vårt kirkesamfunn må gripe anledningen til å delta og vise tilhørighet med noe som avgjort inngår i kirkens forvalteransvar og etiske holdninger. Stor takk til FriBU.
- Vi verner om dine ytringer

- Vi vil verne om dine ytringer, det du faktisk sa og mente - og hvordan storsamfunnet gjengir det som kom fra deg. Vi vil verne om folk som kommer fra et kirkesamfunn som i dag representerer en minoritet i en majoritetskultur, skriver ansvarlig redaktør for disse debattsidene, Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek.
- Vi har høyde for meningsmangfold i Frikirken, og denne kulturen er også verd å verne.

Synoderådets sammensetning

- Jeg tror de fleste er enige om at vår kirke trenger et læreorgan. Jeg deler også synodestyrets intensjon om at læreorganet bør bestå av færre medlemmer enn i dag og tankene om hvordan det bør arbeide. Det som er utfordrende er at et slik organ har for stor avgjørelsesmyndighet. Det er ikke i samsvar med vår forståelse av at synoden er kirkens øverste myndighet, skriver Harry Hanssen og tilføyer: - Jeg mener at de foreslåtte endringene i bestemmelsene for synoderådet ikke bør tas til behandling av denne synoden, men sendes tilbake til nærmere utredning og ny behandling i neste synode, sier Hanssen.
Etter det vi kjenner til foreslår synodestyret at saken frafaller.

- Å ta samtalen eller å ignorere den som lider, det er spørsmålet for Frikirken

- Forslaget, som synodemøtet skal stemme over i juni, er å utrede Frikirkens rammer for ekteskap og samliv, teologisk, etisk og praktisk. Det skal altså ikke i 2022 stemmes over om noe av dette skal endres.
Årsaken til at saken tas opp, er at homofile Frikirkemedlemmer sier at de lider. Det de forteller, rammer meg dobbelt. For det første vet den som har sparka tåa i et bordbein at det gir store smerter, også i deler av kroppen som i realiteten er uberørt. For det andre utfordres jeg av Jesu og Paulus' samstemte lære om makt-omfordeling, skriver Heidi Garvik.

"Led oss ikke inn i splittelse"

- Som etterfølgere av Jesus står vi i et tilsynelatende spenningsforhold mellom å være fredsskapere og å lyde Gud mer enn mennesker, mellom å bevare enheten i kirken og å beskytte denne enheten ved å ta grep overfor dem som bryter med apostolisk lære, skriver Øyvind Døvik.

"Hei, alle troende og tvilende"

- Vi må tørre å gi slipp på noen goder for å oppnå det store. Alle trossamfunn, tidsaldre og enkeltmennesker har sine blindsoner. Spørsmålene rundt homofilt samliv representerer en betydelig utfordring både teologisk, etisk og praktisk. Det er likevel faktisk en av de mindre utfordringene vi som kirkesamfunn har, skriver Ove Pedersen.

Litt om ekteskap og kjønn

-Vi står overfor to spørsmål, som ikke bør blandes sammen. Det kristne syn på ekteskapet er det ene spørsmålet, og vår holdning til mennesker med en homofil legning er det andre. Noen er usikre på hva jeg mener, så her er noen ord til mulig oppklaring, skriver Birger Løvlie og avslutter innlegget med følgende setning: -La oss fortsette å snakke med innestemme i denne saka.